Pomôžte nám pomáhať 2%

Ďakujeme všetkým naším darcom, tým, ktorí nás podporujú akýmkoľvek spôsobom – modlitbou, službou, finančne, materiálne.

Prosíme, pomôžte nám pomáhať…

Počas celého roka, poukázaním ľubovoľnej sumy na náš účet:

Občianske združenie Slnečnica Slovensko
IČO: 31815804
IBAN: SK44 3100 0000 0041 2000 8718, Prima banka Slovensko, a.s.

Do poznámky pre prijímateľa, prosím uveďte: DAR


Poukázaním 2% z výšky zaplatenej dane v období podávania daňových priznaní.

Ako postupovať:

AK STE ZAMESTNANEC

a/ do 15. 2. 2024 požiadajte zamestnávateľa o vykonanie ročného zúčtovania zaplatených preddavkov na daň.

b/ vyplňte tlačivo Vyhlásenie o poukázaní 2% dane.

c/ vyplnené tlačivá doručte do 30. 4. 2024 na daňový úrad.

Ak ste v roku 2023 odpracovali dobrovoľnícky minimálne 40 hodín a od organizácie, pre ktorú ste túto dobrovoľnícku činnosť vykonávali získate potvrdenie, môžete poukázať 3 % z vašej zaplatenej dane! Toto potvrdenie je potrebné priložiť k Vyhláseniu a Potvrdeniu o zaplatení dane.


AK DAŇOVÉ PRIZNANIE PODÁVATE SAMI

Vyhlásenie o poukázaní 2% z dane vyplníte priamo v daňovom priznaní (typu A alebo B), v kolónke údaje o prijímateľovi uvediete:

IČO: 31815804
Názov: Občianske združenie Slnečnica Slovensko

Vyplnené daňové priznanie doručte do 31. 3. 2024 (resp. do konca predĺženej lehoty) na daňový úrad.


PRÁVNICKÁ OSOBA

Môže poukázať 1 % (2 %) z dane aj viacerým prijímateľom, musí však byť splnená podmienka minimálnej sumy. Údaje o prijímateľovi sa vypĺňajú v časti IV. daňového priznania k dani z príjmov pre právnické osoby (DPPOv22_1).

ĎAKUJEME!!!